Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa uważana jest za jedną z podstawowych rodzajów nieruchomości.w sumie należy powiedzieć, że jest to podstawowy rodzaj nieruchomości.Dlaczego? Bo to ona zawiera w sobie zarówno budynki, urządzenia, roślinność, czy też zwierzęta.Działka stanowi nieruchomość gruntową, która ma uregulowany stan prawny.Stanowi ona odrębny przedmiot własności.Powstaje na skutek podzielenia lub zjednoczenia gruntów.Cechą charakterystyczną nieruchomości gruntowych są linie graniczne.To one oddzielają ją od innych ziemi.Działki budowlane to części należące do nieruchomości gruntowych.To na nich powstają inne nieruchomości, a między innymi chodzi tutaj o nieruchomości budynkowe czy lokalowe.Jeśli zależy nam na wytyczeniu granic danej nieruchomości gruntowej.To konieczne jest założenie księgi wieczystej, która będzie znajdować się w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.Grunty rolne, które stanowią rodzaj nieruchomości gruntowej są częścią powierzchni ziemi. W skład tych nieruchomości wchodzą również nieruchomości leśne.